image

Polityka zwrotów

Regulamin sklepu internetowego Phalanxgames.pl

Niniejsza zakładka na naszej stronie zawiera regulamin („Regulamin”), na podstawie którego dostarczamy wszelkie produkty dostępne na stronie naszego sklepu internetowego pod adresem http://sklep.phalanxgames.pl/ (dalej „Sklep”). Przed zamówieniem jakiegokolwiek produktu z naszego Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. Zamawiając którykolwiek z naszych produktów dostępnych w Sklepie akceptujecie Państwo niniejszy Regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla Państwa wiążące.
Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny i można go pobrać w dowolnej chwili, niemniej rekomendujemy wydruk kopii Regulaminu, by móc się do niego odwołać w przyszłości. Przechowujemy treść zawartych Umów, a dalsze szczegóły dotyczące każdego Zamówienia przesyłamy Państwu każdorazowo pocztą elektroniczną w formie Potwierdzenia zamówienia.

 1. Informacje o nas i o Regulaminie:
  1. Sprzedawcą i właścicielem Sklepu jest Vertima Sp. z o.o. , z siedzibą Opolu, kod pocztowy 45-573 , ul. Al. Przyjaźni 59L/7 , dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi dokumentację pod nr KRS: 0000329705, NIP:  7542973932
  2. Niniejszy Regulamin reguluje warunki korzystania ze Sklepu, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem http://sklep.phalanxgames.pl/, w tym warunki składania Zamówień, zawarcia Umowy, dostawy Produktów, odstąpienia od Umowy lub składania reklamacji. Zamówienie Produktu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest mailowo pod adresem:sales@vertima.trade, lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 15:00 pod nr telefonu: (0048)  537 790 026 bądź listownie na adres: 45-573 , ul. Al. Przyjaźni 59L/7
  4. Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
   1. Dni Robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
   2. Klient – osobę fizyczną lub inny podmiot, mogący we własnym imieniu i na własny rachunek zaciągać zobowiązania, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie;
   3. Konsument - osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
   4.  Koszyk – formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, Koszyk umożliwia Klientowi zatwierdzenie rodzaju i ilości Produktów, które chce zakupić, wskazanie danych do dostawy lub wystawienia faktury, a także wybór sposobu płatności;
   5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, który stanowi integralna część zawieranej z Klientem Umowy Sprzedaży;
   6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.phalanxgames.pl/, z wykorzystaniem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne w sprzedaży Produkty. Jeżeli to wynika z kontekstu, przez Sklep rozumie się także Sprzedawcę określonego w punkcie 1.1. powyżej;
   7. Produkt – rzecz ruchoma wskazana poprzez opis i/lub wizualizację w Sklepie Internetowym, mogąca stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne właściwości każdego Produktu udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu; obraz Produktu przedstawiony na stronach Sklepu Internetowego ma charakter jedynie informacyjny, a kolory mogą nieznacznie różnić się od kolorów rzeczywistych;
   8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sklepem a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;
   9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zawierające wiążącą Klienta ofertę kupna Produktów;
   10. Potwierdzenie zamówienia – e-mail, w którym Sklep jednoznacznie akceptuje Zamówienie Klienta powodując, co do zasady zawarcie wiążącej Klienta i Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami punktu 5 poniżej.
   11. Zastosowane nagłówki służą jedynie ułatwieniu wyszukiwania informacji i nie maja wpływu na interpretację ani rozumienie Regulaminu;
   12. Słowa użyte w liczbie pojedynczej odnoszą się też do liczby mnogiej i odwrotnie.
  5. Informacje handlowe zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. Status Klienta
  1. Naciskając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient będący osoba fizyczną oświadcza, iż ma ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych (nie został ubezwłasnowolniony całkowicie ani częściowo).
  2. Naciskając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” osoba fizyczna działająca za osobę prawna lub inny podmiot mającym zdolność do zaciągania zobowiązań oświadcza, iż jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby prawnej lub tego podmiotu w zakresie składanego Zamówienia.
  3. Klienta zobowiązuje się nie dostarczać na witrynę Sklepu treści o charakterze bezprawnym oraz korzystać ze Sklepu w sposób który nie zakłóca funkcjonowania Sklepu ani nie jest uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
 3. Cena, płatność, koszt transportu
  1. Transport na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest bezpłatny od kwoty zamówienia 40 zł, niezależnie od ilości zamawianych produktów, ani ich ceny. Koszty wysyłki dla zamówień poniżej 40 zł to 12 zł.
  2. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich. Łączna cena Zamówienia obliczana jest w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia przed jego wysłaniem do Sklepu. Cena ta pojawia się przed naciśnięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, powyżej tego przycisku.
  3. Płatność odbywa się w toku składania Zamówienia za pomocą systemu Tpay, metodą wybrana przez Klienta Tapy należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP:7773061579, REGON: 300878437,KRS: 0000412357, Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN
  4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest obejmujący wszystkie zamawiane Produkty dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
  5. Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w szczególności w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Produktów).
  6. Klienta obowiązuje cena aktualna na chwilę złożenia przez niego Zamówienia (ceny cząstkowe i cena całkowita, która wyświetla się nad przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” w chwili przesłania Zamówienia przez naciśniecie tego przycisku).
 4. Składanie Zamówień
  1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 16.00.
  2. Zamówienia można składać zarówno z wykorzystaniem Konta, po zalogowaniu się, jak i bez procedury logowania – podając przy każdym Zamówieniu dane niezbędne do realizacji Zamówienia.
  3. Przy wykorzystaniu Koszyka Klient wybiera ze Sklepu ikony Produktów, które zamierza zakupić, wskazuje też ilość egzemplarzy każdego Produktu, który chce zakupić, a przy ściśle wskazanych Produktach wskazuje także inne dostępne parametry, np. kolor.
  4. Zmieniając zawartość Koszyka, Klient powinien wcisnąć przycisk "Przelicz koszyk", aby zaktualizować wskaźnik Produktów.
  5. Gdy Klient stwierdzi, że w Koszyku znajdują się już wszystkie Produkty, w ilościach, jakie zamierza zakupić, przechodzi do procedury składania Zamówienia poprzez sprawdzenie listy i ilości wybranych produktów, wpisanie bądź wybór (zarejestrowani Klienci) adresu dostawy, danych do faktury, jeśli Klient jej sobie życzy, oraz wybór sposobu płatności.
  6. Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sklepu, powyżej przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, generowane jest podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie wskazuje w szczególności rodzaj i liczbę zamawianych Produktów, całkowitą sumę do zapłaty oraz inne informacje szczegółowe Zamówienia.
  7. Wysłanie Zamówienia do Sklepu następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  8. Możliwe jest modyfikowanie Zamówienia do momentu jego przesłania do sklepu za pomocą przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  9. W przypadku stwierdzenia przez Klienta błędu w Zamówieniu po naciśnięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” należy się niezwłocznie, mailowo skontaktować ze Sklepem. Sklep dołoży starań w celu dokonania korekty Zamówienia, jeżeli będzie to możliwe. Sklep nie gwarantuje możliwości dokonania korekty.
  10. Składając Zamówienie Klient przyjmuje warunki niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia. Klient ma prawo, możliwość oraz powinien zapoznać się z najnowszą wersją Regulaminu za każdym razem, gdy składa zmówienie.
 5. Zawarcie Umowy
  1. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  2. Umowa zostaje zawarta poprzez zaakceptowanie przez Sklep Zamówienia Klienta za pomocą wysłanej do Klienta wiadomości e-mail zawierającej dokument zatytułowany Potwierdzenie Zamówienia. Potwierdzenie zamówienia to dokument elektroniczny stwierdzający, że Sklep akceptuje zamówienie bez zmian oraz zawierający informację o prawie do odstąpienia od umowy. Potwierdzenie Zamówienia stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży i wszystkich jej istotnych warunków.
  3. Nie stanowi Potwierdzenia Zamówienia i nie prowadzi do zawarcia Umowy sprzedaży inna informacja wysłana przez Sklep, w szczególności nie stanowi jej wiadomość potwierdzająca otrzymanie Zamówienia generowana automatycznie przez system i stanowiąca wyłącznie potwierdzenie, iż Państwa Zamówienie zostało prawidłowo złożone i wpłynęło do Sklepu.
  4. Do czasu zaakceptowania Zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, Klient zaś ma prawo do tego czasu Zamówienie w całości lub w części anulować. Powyższe nie wyklucza uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z pouczeniem zawartym w Potwierdzeniu Zamówienia.
  5. Potwierdzenie Zamówienia jest uznawane za doręczone po przekazaniu go do systemu e-mailowego Klienta w sposób umożliwiający jego odczytanie. Przed anulowaniem Zamówienia Klientom niebędącym Konsumentem zalecamy zatem sprawdzenie poczty e-mail, w tym folderów automatycznie klasyfikujących wiadomości jako spam lub śmieci. Anulowanie zamówienia przez Konsumenta po otrzymaniu przez niego Potwierdzenia Zamówienia traktowane będzie jako wykonanie prawa do odstąpienia od umowy.
  6. W przypadku odmowy realizacji zamówienia przez Sklep lub jego anulowania przez Klienta, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi wszelkie płatności związane z Zamówieniem.
 6. Rejestracja i prowadzenie konta
  1. Procedura rejestracji umożliwia założenie konta, które ułatwia składanie Zamówień i śledzenie ich statusu. Rejestracja i prowadzenie konta jest zawsze bezpłatne.
  2. Rejestracja dokonywana jest przez Klienta za pośrednictwem interaktywnego formularza. Wypełnienie formularza rejestracji ułatwiają komunikaty wyświetlane w formularzu podczas jego uzupełniania.
  3. W formularzu rejestracji Klient zobowiązuje się podać swoje prawdziwe dane – co najmniej te oznaczone jako obowiązkowe. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do celów realizacji Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży, a po wyrażeniu przez Klienta wyraźnej zgody, mogą także posłużyć do przesyłania Klientowi Newsletter.
  4. W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.
  5. Konto zostaje założone po naciśnięciu przez Klienta przycisku „Zarejestruj się”. 
  6. Dane przypisane do Konta Klient ma prawo w każdej chwili modyfikować.
  7. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta w każdym czasie, poprzez wysłanie do Sklepu wiadomości e-mail zawierającej wolę usunięcia konta. Aby przyspieszyć procedurę usunięcia Konta, w wiadomości tej należy podać Login Konta oraz adres e-mail użyty do rejestracji lub obsługi Konta. Sklep może usunąć Konto Klienta za 7-dniowym uprzedzeniem wysłanym w formie wiadomości e-mail, jeżeli Klient narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Wymagania techniczne i ochrona przekazu
  1.  W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera lub Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli.
  2. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności Sprzedawca zapewnia ochronę danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu.
  3. Sprzedawca wskazuje, iż pomimo stosowanej ochrony korzystanie z sieci Internet może się wiązać z zagrożeniem przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, co może skutkować nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. korzystać z programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Klienta w sieci Internet.
 8. Realizacja Zamówienia i transport
  1. Jeżeli w opisie Produktu nie podano inaczej, czas realizacji zamówienia wynosi do 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od chwili opłacenia przez Klienta Zamówienia.
  2. Dostawa Zamówienia odbywa się wyłącznie za pośrednictwem kuriera. Dostawa jest bezpłatna od kwoty zamówienia 40 zł, niezależnie od ilości zamawianych produktów, ani ich ceny. Koszty wysyłki dla zamówień poniżej 40 zł to 12 zł.
  3. Dostawa odbywa się na adres wskazany do tego celu przez Klienta w wypełnianym na stronie Sklepu formularzu Zamówienia.
  4. Dostawa możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
  5. Nie ma możliwości odbioru osobistego.
  6.  Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli stwierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klientowi z chwilą wydania mu przesyłki.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie mailem lub na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  2.  Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnego w zakładce formularze lub dołączanego do Zamówienia. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
  3. Oświadczenie powinno zawierać: imię i nazwisko adres zamieszkania, adres email, numer telefonu kontaktowego, datę nabycia Towaru, datę sporządzenia oświadczenia , Cenę zakupu Towaru oraz dane składającego zamówienie jeśli jest nim ktoś inny niż osoba zarejestrowana w Sklepie, oraz numer Konta Bankowego pod który mamy dokonać zwrotu pieniędzy lub Dane niezbędne do wysłania Przekazu Pocztowego ze zwrotem pieniędzy do Klienta. Oświadczenie składane na piśmie powinno być podpisane.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy pod warunkiem otrzymania Produktu powrotem lub otrzymania od Konsumenta dowodu nadania rzeczy do Sklepu.
  5. Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Odstępując od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrotu należy dokonać na adres  45-572 Opole, ul. Al. Przyjaźni 59L/7
  7. W przypadku Zamówienia kilku Produktów odstąpienie od umowy może dotyczyć, według wyboru Klienta będącego Konsumentem, każdego z Produktów osobno, kilku wybranych Produktów albo całego Zamówienia.
  8.  Zwracane w wyniku odstąpienia od umowy gry powinny być nieużywane, w opakowaniu fabrycznym, a żetony i inne elementy tekturowe muszą znajdować się w wypraskach fabrycznych. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  9. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  10. Bezpośrednie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument i koszty te nie są mu zwracane.
  11. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom niebędącym Konsumentami.
  12. Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 10. Rękojmia
  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  2. Jeżeli Produkt ma wadę Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  3. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
  4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  6. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres poczty e-mail sales@phalanxgames.pl, lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 17:00 pod nr telefonu: (0048) 533 328 666 bądź listownie na adres: 45-572  Opole, al. Al. Przyjaźni 59L/7
  7. Zgłoszeniem reklamacyjne powinno zawierać wskazaniem osoby składającej reklamację, żądanie załatwienia reklamacji oraz wskazanie wady Produktu. Prosimy o udokumentowanie wady zdjęciami, choć nie jest to obowiązkowe. Stosowny formularz dostępny jest w zakładce formularze, ale jego wykorzystanie nie jest obowiązkowe.
  8. Dostarczenie wraz z reklamacją dowodu zakupu (faktury) i kopii Potwierdzenia zamówienia nie jest konieczne, ale może przyspieszyć procedurę reklamacyjną.
  9. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.
  10. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w reklamacji.
  11. W przypadku przesłania reklamacji pocztą wraz z odesłaniem reklamowanego Produktu uzasadniony koszt przesyłki będzie Klientowi zwrócony niezwłocznie po uznaniu przez Sprzedawcę reklamacji.
  12. Mechaniczne uszkodzenia Produktu wywołane z winy Klienta nie podlegają reklamacji.
 11. Newsletter
  1. Newsletter dostarczany jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
  2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient wykonuje następujące czynności:
   1. zamawia poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu w zakładce formularze, podając  w tym celu swój adres e-mail.
   2. wysyłając Zamówienie Produktów wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newsletter – rubryka zgody jest wyraźnie zaznaczoną, nieobowiązkową pozycją, którą należy kliknąć w celu subskrypcji.
  3. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newsletter’a następuje poprzez wpisanie w formularz dostępny na stronie Sklepu w zakładce „formularze” adresu e-mail na jaki zamówiony jest Newsletter, wybrania opcji „Wypisz” oraz aktywowania przycisku „Wyślij”. Uproszczona procedura rezygnacji będzie także wskazywana Klientowi na końcu wiadomości e-mail zawierającej Newsletter.
  4. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać.
 12. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Państwa danych osobowych. Więcej informacji można uzyskać na stronie ;https://sklep.phalanxgames.pl/polityka-prywatnosci,18
  2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przechowywanie Państwa danych osobowych można uzyskać pod adresem: daneosobowe@vertima.trade"
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy oraz pięć lat po jej zakończeniu.
  5. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adres IP komputera.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży, a za wyraźną zgodą Klienta także w celu:
   1. utworzenia Konta,
   2. działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy – przesyłania Newsletter.
  7. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi realizację umowy sprzedaży.
  8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta, m.in. poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.
  9. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji zawartych z Klientem Umów sprzedaży: przewoźnikowi, oraz przedsiębiorstwom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi księgowe, finansowe, informatyczne lub prawne. Dane osobowe mogą być także udostępnione uprawnionym organom władzy publicznej i innym podmiotom, którym prawo zezwala na żądanie udostępnienia danych – wyłącznie na żądanie tych organów lub tych podmiotów.
  10. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,
   2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
   3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
   4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, a to w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i aktach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z jakiejkolwiek funkcjonalności Sklepu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 4. Administrator przewiduje możliwość przetwarzania Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym również w postaci profilowania.
 5. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 6. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.
 7. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.
 8. W celu prawidłowego działania serwisu, Sprzedawca korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies są niewielkimi pakietami informacji zapisywane na urządzeniu Klienta, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Na podstawie używanych przez nas plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta. Klient może wyłączyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji serwisu.
 9. Pliki generowanie bezpośrednio przez Sklep nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 10. Sklep wykorzystuje pliki cookies do: utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne), dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne), zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne), tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne), łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami z których użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne), wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).
 11. Sklep wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies: sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika, oraz stałe – przechowywane przez dłuższy okres.
 12. Każdy Klient może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

Data wejścia w życie Regulaminu: 01 czerwca 2021 r.